Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

Nakládání s osobními daty

Vážení klienti, zájemci o naše služby a návštěvníci našich webových stránek.

Společnost CEAG s.r.o., jakožto správce osobních údajů si velmi váží Vaší důvěry a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou, a to zejména v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 499/2004 Sb.  Níže poskytujeme shrnutí základních relevantních informací o zpracovávání osobních údajů:

 

Správce osobních údajů

Subjekt:                         CEAG s.r.o.

IČ:                                  284 73 400

Sídlo:                             Praha 1, Na Perštýně 362/2

Korespondenční
adresa:                          Praha 2, Francouzská 6

Kontatní osoba:            Helena Kotková, MBA

E-mail:                          ceag@ceag.cz

Tel:                                222 220 500

 

Právní základ pro zpracování

  • Smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“)
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše zmíněné Smlouvy
  • Souhlas subjektu údajů vyslovený konkludentně tím, že navštíví webové stránky zpracovatele údajů www.ceag.cz, poskytne zde na sebe kontaktní údaje za účelem zasílání nabídek a dalších informací.,

 

Účel zpracování

Poskytování služeb podle Smlouvy uzavřené s klientem při osobních údajích poskytnutých v souvislosti se Smlouvou.

Marketingové účely správce údajů dle souhlasu subjektu údajů.

 

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu po dobu 5 let od jeho získání.

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě, kdy jsou osobní údaje klienta zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.